כותבים המקצוענים בכתיבה אקדמית

 

כללי הAPA

דף הבית >> מאמרים וטיפים >> כללי הAPA

כללי הציטוט שלהלן מתייחסים למדעי החברה ומתבססים על שיטת APA, (American Psychological Association) מהדורה חמישית:

 

                              American Psychological Association. (2001). Publication manual for the American

                  Psychological Association (5th ed.). Washington, DC: American Psychological

                  Association.

 


            יש להתייחס הן לסדר הכתיבה והן לסימני הפיסוק. שם המקור מופיע באותיות מוטות, וללא קו תחתי.

            פריטים באנגלית – יש לרשום CAPITAL LETTERS  רק במקרים הבאים: תחילת שם המאמר או הספר, תחילת תת-כותר (שמופיע לאחר נקודותיים, או שמות פרטיים (למשל, שמות המחברים)

            שנת הפרסום מופיעה מייד לאחר שם המחבר/ים, בניגוד לשיטת MLA.

            יש לרשום את שם המשפחה של המחבר במלואו, אך שמות פרטיים ואמצעיים יש לציין רק בראשי תיבות.

יש לרשום נקודה לאחר כל קיצור ולהפריד בין שני ראשי התיבות באמצעות רווח. למשל, מחבר ששמו Amara Muhammad Hasan, יש לרשום כך:Amara, M. H.         

                 ברשימה הביבליוגרפית יש לרשום פריטים שונים של אותו מחבר לפי סדר כרונולוגי עולה – תחילה רשמו את הפריט הישן ביותר.

 

 ציטוט מחבר בגוף העבודה

1.         יש לרשום את שם המחבר (שם משפחה בלבד), שנת הפרסום, והעמוד הרלוונטי בסוגריים, באופן הבא: (שם המחבר, שנה, מספר עמוד).

            יש להפריד בין הפרטים השונים על-ידי פסיק (בין שם המחבר לשנה ובין השנה לעמוד).

לפני מקור בעברית יש לרשום את הקיצור עמ' לפני מספרי העמודים.

לפני מקור באנגלית יש לרשום p או pp כדי לציין שהכוונה למספרי עמודים. p בודד מציין התייחסות לעמוד אחד, ואילו pp מתייחס לשני עמודים או יותר.

2.         אם שם המחבר המצוטט מופיע בטקסט שלכם, יש לציין רק את תאריך הפרסום והעמוד בסוגריים: יש לרשום את שנת הפרסום בסוגריים מייד לאחר ציון שם המחבר, ויש לציין את מספר העמוד הרלוונטי בסוגריים נפרדים, בתום הציטוט.

דוגמאות:

                                         She stated, "The 'placebo effect' …disappeared when behaviors were studied in

                                          this manner" (Miele, 1993, p. 276), but she did not clarify which behaviors

                                          were studied.

 

                                         Miele (1993) found that "The 'placebo effect' which had been verified in previous

                                         studies, disappeared when behaviors were studied in this manner" (p. 276).

 

  1. כאשר מצטטים מקור אלקטרוני, שאיננו כולל מספרי עמודים,  יש לרשום את שם המחבר, שנת הפרסום ומספר הפסקה, אם הפסקאות ממוספרות במקור האלקטרוני.

לפני מספר הפסקה יש לרשום את הסימן ¶. לחלופין, באנגלית אפשר לרשום את הקיצור para. במקום הסימן שלעיל. (שימו לב: הקיצור שלparagraph   (פיסקה) שונה בשיטת הרישום האחרת, ר' לעיל). דוגמאות:

                                                                  (Myers, 2000,  5)            או:            (Myers, 2000, para. 5)                  

 

    4.     אם ידוע תאריך ההוצאה לאור המקורי של פריט מתורגם (ראו להלן סעיף ספר – תרגום עריכה ושנת הוצאה), אפשר (לא חובה) לרשום הן את התאריך המקורי והן

            את תאריך התרגום.

דוגמא:

                                                                     (Laplace, 1814/1951).

         

    5.     מקור משני – כאשר מתייחסים לרעיון שמופיע במאמר/ספר שבידיכם, אך הוא הוצג על-ידי אדם אחר, יש לצטט את הספר/המאמר שבידיכם, ולא את הוגה הרעיון.

            למשל, אם פרויד יוזכר בספר של רבקה מנה, יש לרשום כך בגוף העבודה: פרויד מציין ש..... (מצוטט אצל מנה,  1982).

            ברשימה הביבליוגרפית יש לציין את רבקה מנה כמקור ולא את פרויד.


ציטוט ביביליוגרפי בסוף העבודה

 ספר

 

שם משפחה, שם פרטי. (שנה). שם הספר. מקום ההוצאה: שם ההוצאה לאור.

 

דוגמאות:

 

גרוסמן, ד. (תשמ"ז 1987). הזמן הצהוב. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד.

 

                                                 Piaget, J. (1952). Judgment and reasoning in the child. New York: The Humanities Press.

 

שימו לב: יתכן שתדרשו לרשום הן את השנה העברית והן את השנה הלועזית של ספר עברי.

 

ספר –  עד שישה מחברים

 

שם משפחה, שם פרטי, ושם משפחה, שם פרטי. (שנה). שם הספר. מקום ההוצאה: שם ההוצאה לאור.

 

דוגמאות:

                     

שיף, ז., ויערי א. (תש"ן 1990). אינתיפאדה. ירושלים: שוקן.

 

                                                    Amara, M. H, & Mar'I, A. A. (2002).  Language education policy: the Arab minority

                                        in Israel. Dordrecht: Kluwer.

 

שימו לב:

1.         יש להוסיף את ו' החיבור או את הסימן & למחבר האחרון.

2.         יש לרשום את המחבר כאשר שם המשפחה מופיע בתחילה, ולאחר מכן השם הפרטי. יש לנהוג כך לגבי כל המחברים.

 

ספר – יותר משישה מחברים

 

1.         סדר הכתיבה והפיסוק נותרים בעינם, כפי שהם מופיעים בדוגמא הקודמת.

2.         יש לרשום רק את ששת המחברים הראשונים, ולא לרשום את המחבר השביעי ואילך.

3.         יש להוסיף "ואחרים" או ""et al (בלי גרשיים) לאחר שם המחבר האחרון, בדומה לדוגמא באנגלית בסעיף "מאמר מכתב-עת".

4.         שימו לב: לא מוסיפים את ו' החיבור או את הסימן & לפני המחבר האחרון.

 

שמות 6 המחברים הראשונים, ואחרים. (שנה). שם הספר. מקום ההוצאה: שם ההוצאה לאור.

 

דוגמא:

מרזאנו, ר. ג'., ברנדט, ס. ב., יוז, ק. ס., ג'ונס, ב. פ., פרסייזן, ב. ז'., רנקין, ס. ס., ואחרים.

          (2002). ממדי החשיבה: מסגרת לתוכנית לימודים ולהוראה. ירושלים: מכון ברנקו וייס.

 

מאמר מתוך ספר (קובץ)

 

שם משפחה, שם פרטי. (שנה). שם המאמר. בתוך: שם העורך (עורך), שם הספר (עמודים). מקום ההוצאה: שם ההוצאה לאור.

 

דוגמאות:

נאמן, נ. (1989). גבולות הארץ חזון ומציאות. בתוך: מ. כוגן (עורך), בן-גוריון והתנ"ך: עם וארצו (עמ'  29-44). באר-שבע: אוניברסיטת בן-גוריון.

 

                                         Clandinin, J. D. (1995). Still learning to teach. In T. Russell & F. Korthagen

                                         (Eds.), Teachers who teach teachers: reflections on teacher education (pp. 25-

                                          31). London: Falmer Press.

 

ספר - מהדורה שניה ואילך

 

שם משפחה, שם פרטי, ושם משפחה, שם פרטי. (שנה). שם הספר. (מהד'). מקום ההוצאה: שם ההוצאה לאור.

 

דוגמאות:

רביב, ע., וכצנלסון, ע. (2003). משבר ושינוי בחיי הילד ומשפחתו. (מהד' מחודשת ומעודכנת). נתניה: עמיחי.

 

                                Thomson, A.J., & Martinet, A.V. (1980) A Practical English Grammar. (3rd ed.).

                    OxfordOxford University Press.

 

שימו לב: נוהגים לציין רק החל מהמהדורה השנייה ואילך. לעיתים לא מצוין מספר המהדורה, אלא רק הערה על חידושה. יש להעתיק את הנוסח המופיע בספר שבידיכם.

 

ספר - תרגום, עריכה ושנת הוצאה

 

שם משפחה, שם פרטי. (שנה). שם הספר. (שם העורך (עורך) ושם המתרגם (מתרגם)). מקום ההוצאה: שם ההוצאה לאור.

או:

שם משפחה, שם פרטי. (שנה). שם הספר. (שם העורך (עורך) ושם המתרגם (מתרגם)). מקום ההוצאה: שם ההוצאה לאור. (נדפס לראשונה בשנת .....).

דוגמאות:

 

פרויד, ז. (2003). עכבה, סימפטום וחרדה. (ע. רולניק (עורך) וי. אור (מתרגם)). תל-אביב: רסלינג.

 

                                Dostoevsky, F. (1964). Crime and punishment. (G. Gibian Ed. & J. Coulson Trans).

                    New York: Norton.

 

                                Laplace, P.S. (1951). A philosophical  essay on probabilities (F.W. Truscott &

                    F.L. Emory, Trans.). New YorkDover. (Original work published 1814).

            

שנת הפרסום המצוינת בשתי הדוגמאות הראשונות מתייחסת לשנת התרגום או העריכה,ולא לשנה המקורית שבה הספר יצא לאור. אינכם חייבים לציין את שנת ההוצאה המקורית (וממילא במרבית המקרים בספר שבידיכם לא מציינים את התאריך המקורי). אולם, אם יש בידיכם התאריך המקורי ואתם רוצים לציינו, ראו הדוגמא השלישית.

 

ספר - פרק מתוך סדרה

 

שם משפחה, שם פרטי, ו-שם משפחה, שם פרטי. (שנה). שם הפרק. בתוך: שם העורך (עורך הסדרה) ו-שם העורך (עורך הכרך), שם הסדרה: מספר הכרך. שם הכרך בסדרה. (מהד', עמ'). מקום ההוצאה: שם ההוצאה לאור.

 דוגמאות:

 

אופנהיימר, א. (1991). תפיסת המרחב. בתוך: א. נדלר (עורך הסדרה), מבוא לפסיכולוגיה: כרך א' יחידה 3. תפיסה. (עמ' 67-55). תל-אביב: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.

 

חזן, נ., השמשוני-יפה, נ., וקרן, א. (2002). המצב הקולוניאלי באפריקה. בתוך: נויברגר, ב. (עורך הסדרה), צמיחת המדינות החדשות באפריקה: כרך ב יחידה 2. קולוניאליזם באפריקה. (מהד' משוכתבת ומעודכנת, עמ' 155-125). תל-אביב: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.

 

                             Maccoby, E.E., & Martin, J. (1983). Socialization in the context of the family:

                 Parent-child interaction. In P.H. Mussen (Series Ed.) & E.M. Hetherington

                 (Vol. Ed.), Handbook of child psychology: Vol. 4. Socialization, personality,

                  and social development (4th ed., pp. 1-101). New York: Wiley.

 

 

שימו לב: בדוגמאות שלקוחות מסדרות האוניברסיטה הפתוחה חשוב לציין את מספר היחידה ואת שמה, שכן בסדרות הללו כל יחידה בסדרה זוכה למספור נפרד.

מאמר מכתב-עת

 שם משפחה, שם פרטי. (שנה). שם המאמר. שם כתב-העת מספר כרך (מספר החוברת), עמודים.

 

דוגמאות:

קניאל, ש. (2001). העברה בלמידה: תקוות חדשות. מגמות 41(3), 301-321.

                                  Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J., Coatsworth, D., & Lengua, L.,

                                  et al. (2000). An experimental evaluation of theory-based mother and

                      mother-child programs for children of divorce. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 843-856.

 

שימו לב:

אם מספר המחברים עולה על שישה, יש לרשום את הפרטים בהתאם לדוגמא שמופיעה בסעיף "ספר – יותר משישה מחברים".

 

עיתון יומי

 

שם משפחה, שם פרטי. (שנה, יום בחודש, חודש). שם המאמר. שם העיתון, עמוד/ים.

 

דוגמאות:

 

קים, ח. (1996, 17 דצמבר). פונדמנטליזם חברתי עכשיו. הארץ , ב1.

 

                              Schwartz, J. (1993, September 30). Obesity affects economic, social status.

                  The Washington Post, pp. A1, A4.

 

שימו לב:

יש עיתונים שכוללים מספר חלקים נפרדים, וכל חלק זוכה למספור עמודים נפרד. אם מצוין, למשל, שהמאמר התפרסם בעמודים ב1, יש לפנות לעמוד הראשון של החלק השני.

עיתון באנגלית: A4, למשל, מפנה לעמוד הרביעי בחלק הראשון של העיתון.

 

ערך מאנציקלופדיה

 

שם משפחה, שם פרטי. (שנה). שם הערך. שם האנציקלופדיה (מספר הכרך, עמודים). מקום ההוצאה: שם ההוצאה לאור.

 

דוגמאות:

דאור, ד. (1977). קונפוציוס והקונפוציניזם. האנציקלופדיה העברית (כ"ט,  420-423). ירושלים: חברה להוצאת אנציקלופדיות.

 

                                   Agras, W. S. (2000). Eating disorders. In  Encyclopedia of psychology  (Vol. 3,

                                   pp. 120-124). Washington DC: American Psychological Association.

 

שימו לב:

1.         כאשר רושמים ערך מאנציקלופדיה באנגלית, יש לרשוםVol.  לפני מספר הכרך וכמו כן לרשוםpp.  לפני מספרי העמודים. (p כפול מציין שהמאמר כולל יותר מעמוד אחד).

2.         יש לרשום את מספר הכרך בספרות רגילות (למשל, 3 ולא III), גם אם מספר הכרך מצוין בספרות הלטיניות. Vol)  הוא קיצור של Volume (כרך))

           

מקורות אלקטרונים

 שימו לב:

 

1.         יש לציין את הכתובת הספציפית של המאמר, ולא של המאגר ממנו נדלה המאמר.

2.         כתובות האתרים שלעיל נכתבו בשורות נפרדות מטעמי נוחות בלבד, אולם ניתן לציין כתובת אינטרנט ברצף, לאחר תאריך דליית המאמר.

            שימו לב: אם החלטתם לרשום את כתובת האתר בהמשך השורה אך לא הצלחתם להעתיק את כל כתובת האתר לשורה אחת, יש לקטוע את הכתובת ולעבור

            לשורה הבאה רק לאחר לוכסן (ר' הדוגמא באנגלית של מאמר אקדמי מהאינטרנט).

 

 

מאמר אקדמי מהאינטרנט

שם משפחה, שם פרטי. (שנה). שם המאמר. [גרסה אלקטרונית]. שם כתב-העת, מספר הכרך,

נדלה בתאריך .... כתובת אתר האינטרנט של המאמר.

דוגמאות:

 

אילן, ר. (2001). פגישה עם האבולוציה. [גרסה אלקטרונית]. עלון למורי הביולוגיה, 165,

    נדלה ב-24 ספטמבר 2002 מ:  http://www.snunit.k12.il/bioteach/upload/.a165/evolution.html

 

                                  Esses, V. M., & Gardner, R. C. (1996). Multiculturalism in Canada: Context and

                                  current status. [Electronic version]. Canadian Journal of Behavioral Science

                                  28. Retrieved September 30, 2002, from http://cpa.ca/cjbsnew/1996/

                                   ful_edito.html

 

שימו לב:

 

לעיתים האתרים אינם כוללים את כל הנתונים המצוינים בסעיף זה. במקרה זה יש לרשום רק את המידע שמופיע באתר. למשל, בדוגמא האחרונה בסעיף זה לא מופיע שם המחבר משום שהוא איננו ידוע. בנוסף, הרישום  (n.d.), (שפירושו no date  (חסר תאריך)), מציין שלא מופיע תאריך עדכון האתר.

תאריך העדכון יופיע בדרך-כלל בסוף האתר.

שם משפחה, שם פרטי. (שנה). שם האתר. תאריך דליית המידע, שם הארגון: כתובת האתר

 

בן-יהודה, קארן, כץ, ניצה. (2002). היחידה להוראת יישומי מחשב בחינוך. נדלה ב- 30 ספטמבר,

            2002, מאתר מכללת סמינר הקיבוצים: http://www.smkb.ac.il/privweb/karen_ben

 

                                              Lancashire, I. (2002, March 28). Home page of Ian Lancashire. Retrieved

                                              September 30, 2002, from http://www.chass.utoronto.ca/~ian/

 

                                               GVU's 8th WWW user survey. (n.d.). Retrieved October 24, 2002, from

                                               http://www.cc.gatech.edu/gvu/user_surveys/survey-1997-10

 

 מאמר אקדמי ממאגר אלקטרוני

 

שם משפחה, שם פרטי. (שנה). שם המאמר. שם כתב העת, מספר הכרך, עמודים. תאריך,

שם המאגר.

דוגמאות:

                                                 Borman, W. C., Hanson, M. A., Oppler, S. H., Pulakos, E. D., & White, L. A. (1993).

                                                 Role of early supervisory experience in supervisor performance. Journal of

                                                 Applied Psychology, 78,  443-449. Retrieved October 23, 2000, from

                                                 PsycARTICLES database.

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר בדוא"ל kotvim10@gmail.com
תנאי התקשרות
click tracker
לייבסיטי - בניית אתרים