כותבים המקצוענים בכתיבה אקדמית

 

תנאי התקשרות

דף הבית >> תנאי התקשרות

תנאי התקשרות לסיוע בכתיבת עבודה: "כותבים"

 

1.     "כותבים" הינו גורם מתווך בין מזמין הסיוע בכתיבת עבודה (להלן, "המזמין") לבין כותב העבודה (להלן, "הכותב"). במסגרת השירות נוצר הקשר בין המזמין לכותב, מתבצעת בקרה על העברת התשלומים עבור כתיבת העבודה ובקרה על העברת העבודה הכתובה מהכותב אל מזמין העבודה.

2.       כל התקשרות בין מזמין העבודה לכותב העבודה באשר לסיוע בכתיבת העבודה שהוזמנה, בירורים, העברת חומרים וכדומה תתבצע אך ורק דרך  "כותבים".

3.       מחיר הסיוע בכתיבת העבודה יסוכם בין מזמין העבודה לבין "כותבים". המחיר יכלול את התשלום לכותב ואת דמי התיווך. התשלום על העבודה מתבצע בשני מועדים:

מועד ראשון: בסיכום תנאי העסקה, תועבר מקדמה על סך שייקבע ע"י "כותבים". מקדמה זו לא תוחזר במידה ותבוטל הדרישה לסיוע בכתיבת העבודה על ידי הלקוח, מכל סיבה שהיא. המקדמה תשולם ל"כותבים".

מועד שני: יום לפני הגשת העבודה תועבר יתרת התשלום; תשלום זה ישולם ישירות לכותב ואיננו באחריות "כותבים" מבחינה מיסית או מכל היבט אחר. העבודה תישלח למזמין רק לאחר סיום התשלום המלא. במידה ומזמין העבודה יבקש לקבל את חלקי העבודה בשלבים התשלום השני יבוצע גם הוא בשלבים לפי התקדמות העבודה.

4.       "כותבים" מתחייב להעביר את דרישת סיום התשלום למזמין העבודה רק משהסתיימה כתיבת העבודה על ידי הכותב. כמו כן, תועבר העבודה למזמין רק לאחר סיום התשלום המלא; באופן זה נשמרים האינטרסים הן של מזמין העבודה והן של כותב העבודה.

5.       "כותבים" יעשה כל מאמץ בכדי להבטיח רמת כתיבה מעולה אף כי האחריות לתוכן העבודה, רמת הכתיבה האקדמית, הדיוק בממצאים ובמידע הכתוב בעבודה וכל היוצא בכך, הינם אחריותו הבלעדית של כותב העבודה.

6.       לא יוחזר תשלום בגין עבודה שנכתבה ונמסרה ללקוח.

7.      בכדי להבטיח שביעות רצון הלקוח, "כותבים" מתחייב לוודא תיקון העבודה על ידי הכותב בהתאם לדרישות מזמין העבודה או המוסד האקדמי אליו תוגש העבודה, לשביעות רצונו של מזמין העבודה, ובלבד שתיקונים אלו אינם חורגים מההנחיות לעבודה שסוכמו מראש. יחד עם זאת, אין "כותבים" מתחייב לקבלת ציון כזה או אחר לעבודה.

8.    העבודות אותן מספק "כותבים" מהוות מקור אקדמאי וביבליוגרפי לכל דבר. האחריות בסוגיות אתיקה, זכויות יוצרים ו/או נהלים אקדמיים כאלו ואחרים הנוגעים לכתיבת העבודה, הגשתה או תוכנה - הינה אחריותו הבלעדית של מזמין העבודה. יודגש כי "כותבים" אינו מעודד הגשת עבודות אקדמיות שלא נכתבו על ידי הסטודנט וממליץ להשתמש בחומרים הנכתבים על ידי כותבי "כותבים" כאל מקור ביבליוגרפי מסייע בלבד.

9.       העבודות הנכתבות בסיוע "כותבים" הינן עבודות מקוריות הנכתבות לפי צרכיו ודרישותיו הייחודיות של כל מזמין.

10.   "כותבים" מתחייב לשמור את דבר הזמנת העבודה, כתיבתה והגשתה, בדיסקרטיות מלאה תוך שמירה על חיסיון פרטי הלקוח, בהתאם לחוק.

11.  זכויות היוצרים על החומרים הנכתבים, מעובדים, משוכתבים, הם של הלקוח בלבד

12.   מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה הינו בבתי משפט המוסמכים במחוז באר שבע, דרום ישראל.

 

 

היה והחליט מזמין העבודה להמשיך בהתקשרות עם "כותבים" לאחר שניתנה בידו האפשרות לעיין במסמך זה, ייחשב הדבר כהסכמתו  לתנאים אלו וקבלתם באופן מלא.

לפרטים נוספים, דוא"ל: kotvim@gmail.com או בטלפון 054-631278
לייבסיטי - בניית אתרים